Říj
24
2009

Přírodní park Orlice

Přírodní park ORLICE, vyhlášený v roce 1996 podle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, je významný  zejména tím, že řeka ORLICE nebyla v minulosti vystavena tak drastickým  zásahům člověka (regulacím, pozemkovým reformám, zástavbě).Proto se v široké nivě na dolním toku zachovaly jedinečné říční meandry,slepá ramena s hojnou vegetací a zvířectvem, provázené břehovými porosty a rozptýlenou stromovou a keřovou zelení.

Jedinečnost Přírodního parku Orlice je dána i skutečností, že se stal Evropskou významnou lokalitou v soustavě  Natura 2000 (viz příloha k zákonu č. 81/2008 Sb. Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu).

Přírodní park ORLICE plní i funkci rekreační, zejména jako zázemí přilehlých měst. Řeka je vyhledávána sportovními rybáři, vodáky a okraje říční nivy se využívají pro chatovou zástavbu. Územím vede také hustá síť značených a hojně využívaných turistických stezek a jeho nížinný nebo jen mírně zvlněný terén je vhodný i pro cykloturistiku, rozvíjející se zejména v posledním období.