Říj
14
2009

O projektu

Projekt Řeky nejsou smetiště vznikl v roce 2007  v reakci na neutěšený stav na našich řekách a především na řece Orlici v Přírodním parku Orlice.  Členy a příznivce Klubu dětí a mládeže Hradec Králové při splouvání řek Divoké a Tiché Orlice  zarážel, jaký lhostejný vztah měl člověk k přírodě v minulosti. A bohužel  nejen v minulosti. Bylo a je smutné dívat se na keře a stromy na břehu řeky obalené civilizačním odpadem nebo hledět na koryto, zátoky či slepá ramena řeky zanesené civilizačním odpadem.

O jaký civilizační odpad  vlastně jde? Jedná se především o  PET lahve a další plastové obaly, plastové fólie, hadry, pneumatiky, sklo, lahve s neznámým obsahem,  polystyreny, sporáky, sudy, ledničky, kusy nábytku, králíkárny, kuchyňské nádobí apod. Jedná se tedy o věci, které do řeky skutečně nepatří, ať už tento odpad do řeky sami lidé naházeli, či jenom jej „odložili“ na břeh blízko koryta řeky nebo který po povodních a zvýšených průtocích zůstal v Přírodním parku Orlice. Přestože byl Přírodní park Orlice pro svoji jedinečnost zařazen v  roce 2008 mezi Evropsky významnou lokalitu Natura 2000,  při pohledu na mnohé lokality v Přírodním parku Orlice bylo možné  sledovat, jak se z Přírodního parku Orlice stávalo spíše „skladiště“ civilizačního nánosu.

Smyslem otevřeného projektu Řeky nejsou smetiště je kromě jiného zapojit do konkrétní ochrany a údržby životního prostředí nejen širokou vodáckou i laickou veřejnost, ale i města, obce, státní orgány a instituce, podnikatelské subjekty, které mají „vazbu“ na Přírodní park Orlice nebo kterým není lhostejný současný stav přírody, která nás obklopuje a ve které relaxujeme .

Klub dětí a mládeže Hradec Králové  se v rámci environmentální výchovy dětí a dospívající mládeže zaměřil v projektu Řeky nejsou smetiště na tyto  cíle:

1. Monitorování znečištění řek  a přírodních lokalit

2. Čištění Přírodního parku Orlice

3. Propagace projektu

4. Přenosná vodní laboratoř – vodní kufřík

5. Přednášková a osvětová činnost

1.1.monitorování  znečištění řek a přírodních lokalit

Monitorováním řek a přírodních lokalit civilizačním odpadem chce Klub dětí a mládeže v rámci projektu ukázat na současnou neutěšenou situaci  vztahu člověka k ochraně a údržbě životního prostředí. Civilizační pevný odpad je výsledkem lidské činnosti a je naprosto nežádoucí řešit jeho likvidaci vhozením do řeky či jenom „ukládáním“ na břehy v blízkosti řek. Veřejnost by si měla konečně uvědomit, jaký význam pro život má voda. Smyslem tohoto dílčího cíle projektu je ukázat, že v přírodě, ve které žijeme, pracujeme a relaxujeme je stále mnoho míst, které si zaslouží pozornost člověka, především v nutnosti změnit lhostejný přístup k ochraně a údržbě přírody

2.2. čištění Přírodního parku Orlice

Dílčím cílem projektu je vyčistit koryto řeky a přilehlé břehy řeky Orlice ve vytypované lokalitě v Přírodním parku Orlice od civilizačních nánosů. V současné době na základě získaných praktických zkušeností Klub dětí a mládeže organizuje 2 x ročně (na jaře a na podzim) čištění řeky v úseku Kostelec nad Orlicí – Hradec Králové. Orlice ve vytypované lokalitě Přírodního parku Orlice.  Cílem tohoto úkolu je postupně rozšiřovat lokality na řekách Divoké a Tiché Orlici, které je nutné nejen vyčistit, ale i nadále pravidelně a udržovat. Čištění řeky se vzhledem k charakteru říční nivy řeky Orlice neobejde bez pomoci  zkušených vodáků. Řada míst je totiž v Přírodním parku Orlice ze břehu nepřístupná.  Vedle velkého množství máteriálního a personálního zabezpčení akce je nutné zajistit svoz nasbíraného civilizačního odpadu z řeky do sběrných dvorů, aby nedocházelo na březích k vytváření dalších „divokých“ skládek civilizačnímho odpadu v Přírodním parku Orlice.

3.3 Propagace projektu

V rámci projektu řeky nejsou smetiště Klub dětí a mládeže při svých  aktivitách a činnostech šíří osvětu a podvědomí o nutnosti aktivního přístupu k ochraně a k údržbě životního prostředí. Cílem tohoto dílčího úkolu projektu je mimo jiné i např. pořádat různé sportovně vědomostní soutěže se snahou oslovit širokou vodáckou i laickou veřejnost a podpořit zlepšení vztahu člověka k přírodě a úctě k ní.

4.4. Přenosná vodní laboratoř – kufřík

Účastníci projektu Řeky nejsou smetiště při pořádání víkendových akci či letních táborů  na vodních tocích objevují s využitím vodního kufříku různé vlastnosti vody.  Děti a dopsívající mládež si vyzkouší  v praxi proces úpravy a čištění vody. Pomocí 40 pokusů s vodním kufříkem Tajemství vody umožňuje účastníkům projektu zjistit, např. jaká je tvrdost vody, jakým způsobem lze špinavou vodu čistit atd. Tento kufřík totiž obsahuje různé nádobky a „chemikálie“, aktivní uhlí, písek a další pomůcky a metodickou příručku a materiály potřebné k provádění praktických názorných pokusů. Jde o malou přenosnou laboratoř umožňující aktivní zapojení mladých lidí do enviromentální výchovy a umožní jim nenásilnou formou se vzdělávat a seznamovat se se zákonitostmi přírody, umožnit poznání tajemství vody atd.


5.5. Přednášková a osvětová činnost

Snahou Klubu je také zajistit účastníkům projektu přednášky a osvětovou činnost s odborníky z praxe na téma ochrany a údržby životního prostředí se zaměřením na vodní toky a přírodní lokality. Cílem tohoto úkolu je rozšiřovat tak vhodnou a přístupovou formou informace o stavu a vývoji životního prostředí a o ekologických problémech, o vlivu chování člověka na životní prostředí atd.