Říj
16
2009

řeka: Divoká Orlice               úsek: Kostelec nad Orlicí Hradec Králové

Ve dnech 26. – 27.4. 2014 se v rámci projektu Řeky nejsou smetiště uskutečnil 7. ročník čištění řeky Orlice. Čištění Přírodního parku Orlice považovaného za Evropsky významnou lokalitu Natura 2000 se účastnilo přes 170 účastníků. Chvályhodná akce byla zahájena dne 26. dubna v Kostelci nad Orlicí v 9.00 hod u silničního mostu. Vytypovaná oblast v délce cca 55 km v Přírodním parku Orlice byla pro lepší organizační zabezpečení a zvládnutí celé akce  rozdělena každý den na na 4 úseky. Každý úsek měl k dispozici určitý počet osob, lodí, pytlů, rukavic a pracovní háky pomocí kterých „lovil“ z méně dostupných míst v korytě řeky civilizační odpad. Nepořádek se svážel v lodích na předem vytypovaná stanoviště podél řeky, ze kterých byl zajištěn odvoz nasbíraného odpadu obchodní společností Hradecké služby a.s. Po celé délce čištěné řeky bylo dohodnuto celkem 8 stanovišť.  Stanoviště sloužila jako místo pro odvoz odpadu, který byl ještě každý den v odpoledních hodinách odvezen do sběrného dvora.  Podle dostupných informací bylo z čištěného koryta a přilehlých břehů řeky Orlice z vytypované lokality Přírodního parku Orlice vysbíráno a odvezeno na 4.7 t civilizačního odpadu. Akce se podařila nejen díky nádhernému počasí a přijatelnému vodního stavu v řece Orlici, ale i za finančního přispění partnerů projektusport s.r.o. Na zahájení akce v Kostelci nad Orlicí byli přizváni zástupci měst a obcí, jejímž katastrálním územím protéká řeka Orlice, což dokládá význam této akce pro další léta a zájem nejen morálně, ale i finančně tuto ojedinělou akci v Přírodním parku Orlice podpořit i z obecních zdrojů. Některé lokality v okolí Nepasic nebo Blešna byly tak zanesené civilizačními odpady, že nebylo možné je přes velké úsilí účastníků vyčistit během této akce a bude nutné se jim věnovat v dalších letech s větším počtem osob a větším personálním  a materiálně technickým zabezpečením.

Nadšení a píle s jakou se účastnici vrhli do čištění přírodního praku Orlice ve vytypované oblasti nejlépe vyjadřují žalostné stavy lokalit před zahájením čištění a potom „konečný“ stav lokality po vyčištění. Tady je opravdu potřeba vyzdvihnout s jakou odpovědností se k zadanému úkolu všichni účastníci akce čištění řeky Orlice postavili a opravdu jim poděkovat za příkladný aktivní přístup k ochraně životního prostředí, kdy vlastním přičiněním dokazují, že ne všem je stav přírody, která nás obklopuje a ve které žijeme, lhostejný.

Po celovíkednovém úsilí po ukončení akce, kdy se všichni účastníci vrátili z jednotlivých úseků bez zranění, každý, kdo se této akce zúčastnil, obdržel pamětní triko s logem. Lze konstatovat, že 2. ročník čištění řeky Orlice se opravdu vydařil a splnil stanovené cíle. Poděkování ještě jednou patří nejenom organizačnímu týmu celé akce, ale i partnerům projektu, bez jejich finanční podpory by tato akce zřejmě neuskutečnila. Účastníci akce čištění řeky věří, že si lidé uvědomí, že řeka není žádné smetiště a zlepší svůj aktivní či pasivní přístup k ochraně životního prostředí. Klub dětí a mládeže předpokládá že bude v této chvályhodné aktivitě pokračovat v dalších letech nejen ve stávajících vytypovaných úsecích řeky Orlice, ale zaměří se i na další lokality v přírodním parku Orlice.